×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Tanım: Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içinde veya dışında, ikinci bir lisans diploması almalarına olanak sağlamak üzere devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına, “Çift Anadal Programı” adı verilir.

1) Çift anadal programındaki öğrencinin, anadal lisans programı ile çift anadal programının farklı olması esastır. Çift anadal programı nedeniyle öğrencinin anadal programındaki başarısı ve bundan mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir.

2) İki programa birden saydırılacak ders/dersler Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde ilgili Fakülte Yönetim Kurulları kararı ile belirlenir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki yarıyıl kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir.

3) Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için geçerlidir.

4) Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal ile yandal programına kayıt yapılabilir.

5) Çift anadal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı yarıyılları planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili çift anadal bölüm başkanınca bir çift anadal programı koordinatörü atanır. Çift anadal programı koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

6) Yandal programına devam ederek aldığı tüm derslerden başarılı olan öğrenciler, çift anadal programına geçmek için başvurabilirler. Ancak öğrencilerin beşinci dönemin başında ve başvuru yaptığı dönem itibariyle çift anadal programı için gerekli bütün koşulları sağlamış olması gerekir.

 

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

1) Kontenjanlar, her yarıyılın başında ilgili Bölüm ve Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayından sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

2) Öğrenci, açılan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında başvurabilir.

3) Çift anadal programına başvurular, Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte dilekçe ve transkript ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.

4) Öğrencinin programa başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasında genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması, anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunması ve başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Kabul işlemi başvurulan Bölümün bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

5) Yetenek sınavı ile öğrenci alınan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 

Başarı ve Mezuniyet

1) Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.

2) Anadal programında genel not ortalaması 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

3) Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Başarılı olduğu çift anadal programı derslerinin ne şekilde değerlendirileceği, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

4) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

5) Çift anadal programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği anadal programından mezun olması halinde verilir.

6) Çift anadal programından kaydı silinen veya ayrılan öğrencilerin çift anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

7) Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci çift anadal programını bitiremese bile anadal lisans programına ait diplomasını alır.

8) Çift anadal programında iki yarıyıl üstüste ders almayan veya kaydını yenilemeyen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

9) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak çift anadal programında da izinli sayılır.

10) Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ancak çift anadal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift anadal programının bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.