×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

PHYS 131 Fizik I (3-2) 4 – (6 AKTS)
Bu ders şu konuları kapsamaktadır; ölçüm; birimler; doğru boyunca hareket; vektörler; iki ve üç boyutta hareket; dairesel hareket; kuvvet; Newton yasaları; sürtünme kuvveti; iş; kinetik enerji ve güç; potansiyel enerji; enerjinin korunumu; parçacık sistemleri; kütle merkezi; momentum, çarpışmalar; impuls; esnek olan ve olmayan çarpışmalar; dönme; moment; yuvarlanma; açısal momentum; statik denge; elastisite; titreşimler; basit harmonik hareket; sarkaç; dalgalar; rezonans; ses dalgaları; girişim; Doppler etkisi; termodinamik; sıcaklık; ısı; termal genişleme; gazların kinetik teorisi; ideal gazlar; ortalama serbest yol.

MATH 155 Mühendislik için Genel Matematik I (3-2) 4 – (5 AKTS)
Bu ders şu konuları kapsamaktadır; reel sayılar, kompleks sayılar, değişkenler ve fonksiyonlar; kompleks üstel, trigonometrik, logaritmik fonksiyon. Fonksiyonun limiti ve süreklilik kavramları. Türev ve diferansiyel, fonksiyonların türev yardımı ile incelenmesi, yüksek basamaktan türev ve diferansiyel. Belirsiz integral ve elementer fonksiyonların integralleri. İleri integral alma teknikleri, rasyonel ve irrasyonel fonksiyonlarin integralleri. Türev uygulamaları, integral uygulamaları.

CHEM 103 Kimya I (3-2) 4 – (5 AKTS)
Bu ders şu konuları kapsamaktadır; ölçü sistemi, sitokiyometriye giriş, sulu çözeltilerde reaksiyonlar, çözeltiler, termokimya, enerji, atomların eletronik yapısı, periyodik özellikleri, kimyasal bağ, molekül geometrisi, hibritleşme, gazlar.

ME 113 Bilgisayar Destekli Teknik Resim – I (2-2) 3 – (6 AKTS)
Bu ders şu başlıkları içermektedir; teknik resme giriş ve teknik resmin bileşenleri, geometrik şekillerin oluşturulması, projeksiyon teorisi, ortografik çizim, izometrik görünümler, ölçülendirme ve kesit alma.

ESR 101 Etik ve Sosyal Sorumluluk (1-0) 1 – (1 AKTS)
Bu ders şu konuları kapsamaktadır; yakın gelecekte iş hayatına atılacak öğrencileri faydalı etik teoriler hakkında bilgilendirmek. Öğrencilerin ahlaki konuları analiz edip, çözüm üretme becerilerini güçlendirmek. Dersin farklı bölümlerinde değinilecek olan ve etik açıdan zor durumlar yaratılan hukuksal olaylar ile öğrencilerin bu konular üzerinde düşünmelerini sağlanacak ve üstünden gelme stratejileri geliştirmeleri sağlanacaktır. Ayrıca bu ders sadece işletme öğrencileri için değil, mühendislik ve diğer alandaki öğrenciler için de tasarlanmıştır.

ENG 121 Akademik İngilizce (0-4) 2 – (4 AKTS)
Bu ders şu amaçları içermektedir; çeşitli akademik metinler aracılığıyla öğrencilere dilin kullanımı hakkında daha derin bir anlayış ve daha ileri düzeyde bir kelime hazinesi kazandırmaktır. Ders boyunca öğrenciler akademik yeteneklerini dilin dört ana alanı (okuma, yazma, dinleme, konuşma) yönünde ilerleterek ingilizcenin doğru kullanımına hakim hale geleceklerdir. Bu dersin içeriği öğrencileri akademik ortamda kendilerini hem sözlü hem yazılı olarak ifade edebilmeleri icin gerekli becerilerle ve aynı zamanda genel akademik başarılarına katkıda bulunacak okuma ve dinleme stratejileriyle donatacak biçimde düzenlenmiştir. Bu derste ayrıca öğrencilere ingilizcenin karmaşık kuralları ve yapıları hakkında daha yoğun bilgi birikimi sağlamak ve akademik çalışmalarında uygun dil yapılarını kullanarak konuşabilmelerine yardım etmek amacıyla orta üzeri seviyede dil bilgisi öğretimi de verilmektedir.

TURK 101 Türkçe I (2-0) 2 – (3 AKTS)
Bu ders şu amaçları içermektedir; yükseköğrenim döneminde her öğrenciye anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçe’yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; Türk edebiyatının seçkin yapıtlarıyla öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dil oluşumunu sağlamak ve anadili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.

PHYS 132 Fizik II (3-2) 4 – (6 AKTS)
Bu ders şu konuları kapsamaktadır; elektrik yükü, elektrik alanı, Gauss yasası, elektrik potansiyeli, sığa, akım; direnç ve devreler manyetik alanlar, akımdan kaynaklanan manyetik alanlar, indüksiyon ve indüksiyon sabiti, elektromanyetik salınımlar ve alternatif akım, Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar, aynalar ve mercekler, girişim, kırınım, yarı-iletkenler, diyodlar, transistörler.

MATH 156 Mühendislik İçin Genel Matematik II(3-2) 4 – (5 AKTS)
Bu ders şu konuları kapsamaktadır; seriler, Taylor ve Maclaurin serileri, vektörler; uzayda doğrular ve düzlemler; vektör değerli fonksiyonlar; çok değişkenli fonksiyonlar; kısmi türevler, yönlü türevler; uç değerler; Lagrange çarpanları; çift katlı integraller; kutupsal koordinatlar; üç katlı integraller; silindirik ve küresel koordinatlar; yerine koyma; doğrusal integraller; vektör alanları; yoldan bağımsızlık; Green teoremi; yüzey integralleri; Stoke teoremi, ıraksama teoremi.

CHEM 104 Kimya II (3-2) 4 – (6 AKTS)
Bu ders şu konuları kapsamaktadır; Katı ve sıvılarda moleküllerarası etkileşimler, çözeltilerin özellikleri, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asit-baz dengesi, tampon çözeltiler, asit-baz titrasyonları, çözünürlük, termodinamik, elektrokimya.

CENG 198 Bilgisayar Programlamaya Giriş (2-2) 3 – (5 AKTS)
Bu ders şu konuları kapsamaktadır; C dilinde programlama. Bilgisayar programlamada temel kavramlar. Yapısal problem çözme ve çözüm algoritmalarının analizi ve dizaynı. Veri tipleri ve değişken tanımları. Temel Kontrol yapıları, metotlar, diziler. Koşullu ve döngüsel yapılar. Fonksiyon kavramı.

MSE 102 Malzeme Bilimi ve Muhendisligi Oryantasyonu (2-0) 2 – (1 AKTS)
Bu ders malzeme bilimi uygulamasini kültürel ve tarihsel acidan ele alirken, uc onemli ve birbirine bagli tema uzerine insa edilmistir: Eski Taş Devrinden başlayan, tarihsel ve dünya çapında malzeme geliştirilmesinin kültür ve teknolojilere etkisi, Temel fizik ve kimyanin uygulamasi olan modern malzeme biliminin uygulamasi Malzeme sentezi/işlemesi, yapısı, özellikleri ve performansı arasındaki ilişki

ENG 122 Akademik İngilizce II (0-4) 2 – (4 AKTS)
Bu ders şu amaçları içermektedir; ingilizce dilini kullanarak yapılan akademik çalışmalar için gerekli olan dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) bütünleştiren içerik odaklı bir derstir. Bu ders, yüksek düzeyli akademik dil becerilerini geliştirmenin yanısıra, bilgi, fikir ve yargıları anlama, değerlendirme ve birleştirmede öğrencilere rehberlik eden öğretici çalışmalar vasıtasıyla onların eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Akademik dil becerilerini uygun bir bağlam içinde öğretmeyi öngören ders içeriği yönetim bilimlerinden mühendisliğe, sosyal bilimlerden doğa bilimlerine kadar çeşitli alanları içerir. Ders aynı zamanda öğrencilerin kendi bölümleriyle ilgili konularda sıkça kullanılan dil yapılarını ve işlevlerini tanımalarını sağlar.

TURK 102 Türkçe II (2-0) 2 – (3 AKTS)
Bu ders şu amaçları içermektedir; yükseköğrenim döneminde öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermek; bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanabilme yollarını öğretmek; duygu, düşünce, bilgi, tasarı, gözlem ve izlenimlerini yazılı olarak anlatabilme becerisi ve alışkanlığı edindirebilmek; Türk edebiyatının roman, şiir, öykü ve hikaye türlerinden seçilecek nitelikli yapıtlarla öğrencilere bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı düşünce alışkanlığı kazandırmaktır.

MATH 258 Diferansiyel Denklemlere Giriş (2-2) 3 – (4 AKTS)
Bu ders şu konuları kapsamaktadır; Birinci mertebeden diferansiyel denklemler; tam ve doğrusal denklemler; ikinci mertebeden denklemler, Cauchy-Euler denklemleri, belirsiz katsayılar, parametrelerin değişimi, yüksek mertebeden denklemler, diferansiyel denklemlerin serilerle çözümleri, kısmi diferansiyel denklemler, değişkenlerin ayrışımı, dalga denklemi, kutupsal koordinatlarda Laplace operatörü, silindirik ve küresel koordinatlarda Laplace denklemi.

IE 230 Olasılık ve İstatistiğe Giriş (2-2) 3 – (5 AKTS)
Olasılığın temel kavramları ve istatistiğin temellerini oluşturan rassal değişkenler. Sürekli ve kesintili rassal değişkenler ve dağılımları, kesintili rassal değişkenlerde tahmin. Rassal örnekler, istatistik ve istatistiğin dağılımları, tahmin, hipotez testi, ikili popülasyonlarda sonuç çıkarma, varyans analizi, regrasyon analizi.

MSE 225 Introduction to Materials Science (3 2 4) / 6 ECTS
Classification of materials, atomic structure, periodic table, molecular structure, bonding in solid materials, structure of crystalline solids, mechanical properties of the materials, phase diagrams, thermal processing of metal alloys, corrosion, properties and introduction to ceramics, glasses and composites.

MSE 226 Engineering Materials (3 0 3) / 5 ECTS
The electrical, optical, thermal and magnetic properties of metals, semiconductors, and insulators. Particular attention is given to the characteristics of semiconductors. Significant effort will be made to link the materials to their applications. For instance, Light emitting diodes are used as examples of light absorption and emission. Material selection, and design criteria are also discussed and economics, environmental and societal issues in materials science and engineering are given at the end.

ME 210 – Manufacturing Processes (3 2 4) / 5 ECTS
Introduction of a number of manufacturing processes. It is an overview course discussing a wide variety of manufacturing processes with less detail. Instead, the principles behind the processes will be discussed. Special emphasis will be given to some common methods in manufacturing industry including metal cutting, numerical control, casting, forming and shaping processes.

ME 211 – Thermodynamics – I (3 0 3) / 5 ECTS
System and its surroundings, properties of a substance, thermodynamic equilibrium, ideal gas equation of state, energy, transfer of energy between system and its surrounding, change state and thermodynamic process, reversible and irreversible processes, simple system, enthalpy, constant-volume and constant-pressure specific heats, pure substance thermodynamic surfaces, the first law of thermodynamics for a control volume, the second law of thermodynamics, entropy, numerical value of entropy, the second law of thermodynamics for a control volume.

ME 215 Fundamentals of Thermal Systems – (3/0/3 ECTS:4 )
Basic laws of Thermodynamics such as conservation of mass, energy and the second law of thermodynamics in open and closed systems, heat and mass transfer for solving problems with conduction, convection, radiation, basic fluid mechanics concepts such as conservation of momentum and application of energy equations to control volumes will be covered. Solution of problems using tables, charts and formulae for simple analysis of some basic thermal systems is in the scope of this course.

ME 203 Statik (3-0) 3 – (6 AKTS)
Parçacık statiği: düzlem kuvvetler sistemi, uzay kuvvetler sistemi, denge, bir kuvvetin momenti, bir kuvvet çiftinin momenti, şekil değişmez cisimlerde eşdeğer kuvvet sistemleri, iki boyutta denge, üç boyutta denge, yayılı yükler: geometri merkezi ve ağırlık merkezi, yapıların analizi: kafes yapılar, çerçeveler ve makineler, kiriş ve kablolarda iç kuvvetler, sürtünme, alanların eylemsizlik momentleri, kütlelerin eylemsizlik momentleri, sanal iş yöntemi.

ENG 221 İleri Yazma Becerileri (0-2) 1 – (3 AKTS)
Öğrencilerin akademik çalışmalar kapsamında ve mesleki amaçlara yönelik olarak rapor yazabilmek için gerekli olan temel becerilerin kazanmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir rapor yazma dersidir. Bu derste, yazma süreci ve teknikleriyle ilgili teorik bilgiler edinecek olan öğrenciler, kapsamlı araştırmalara dayalı kısa ve doğru veriler toplama, değerlendirme ve sunma gibi faaliyetleri içeren çeşitli yazma çalışmaları yapacaktır. Bu ders aynı zamanda öğrencilerin rapor yazma sürecinde izlenecek aşamalardan geçerken konu, yöntem, kanıt ve sonuç gibi çeşitli kavramları doğru şekilde kavramalarına yardımcı olmayı hedefler.

HIST 201 Atatürk İlkeri ve İnkilap Tarihi I (2-0) 2 – (3 AKTS)
Hist 201 kodlu ders, Türk İstiklal Savaşı, Atatürk İnkılâpları ve İlkeleri, Atatürkçü Düşünce, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında öğrencilere doğru bilgiler vermeyi, Atatürk İnkılâpları ve İlkeleri ve Atatürkçü düşünce etrafında Türk gençliğini yetiştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan bir derstir. Bunun yanısıra bu ders, öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmeyi, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamayı ve Türkiye’nin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gerçekleştirdiği modernleşmeyi kavramasını da amaçlamaktadır.

MSE 204 Termodinamik ve Faz Dengeleri (4-0) 4 – (6 AKTS)
Yardımcı termodinamik fonksiyonlar, Gibbs ve Hemholts enerjileri, Maxwell bağlantıları, Gaz fazı ve yoğuşuk malzemeler arasındaki reaksiyon dengeleri, Metallerin oksitlenmesi ve Ellingham Diyagramları, Çözelti termodinamiği, Kısmi ve integral molar miktarlar, Gibbs-Duhem denklemi, Göreceli kısmi ve integral molar miktarlar. Çözeltilerin mikroskobik boyutta incelenmesi, ideal ve ideal olmayan çözeltiler, ölçüsüzlük özellikleri, Gibbs-Duhem integrali. Malzeme sistemlerinde uygulama. Çözeltilerde reaksiyon dengeleri. Bir, iki ve üç bileşenli malzeme sistemlerinde faz dengeleri, İkili serbest enerji-kimyasal içerik ve faz diyagramlarına giriş.

MSE 206 Malzeme Karakterizasyonu I (2-4) 4 – (6 AKTS)
Bu ders malzemelerin fiziksel özelliklerini anlamada gerekli malzeme karakterizasyonunun önemli bileşenlerini içerir. Farklı farklı ısıl işlem teknikleri ile farklı mikroyapılar oluşturulacaktır. Metalografi için malzeme hazırlanacakıir. çoğunlukla optik mikroskop kullanılarak mikroyapısal araştırmalar yapılacaktır. Mekanik testler uygulanacak ve işlem (proses)- mikroyapı-özellik ilişkileri ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

ECE 281 Elektrik Devreleri ve Inst. + Lab. (2-2) 3 – (6 AKTS)
Bu ders şu konuları kapsamaktadır; devre teorisinin temelleri, birinci dereceden devreler, ikinci dereceden devreler, nokta-gerilim, döngü-akım ve dal-akım yöntemleri, sinüssel sürekli durum analizi, manyetik devreler, diyotlar ve transistörler, kapasitörler, indüktörler, OP-AMP güçlendiriciler, entegre devreler.

ENG 222 Akademik Sunum Becerileri (0-2) 1 – (3 AKTS)
ENG 222 ögrenci merkezli ve beceri odaklı akademik bir yabancı dil dersidir. Bu ders öğrencilerin etkili bir sunum hazırlayarak, bu sunumu bir dinleyici kitlesi önünde sunmaları için gerekli becerileri edindirmek amacıyla tasarlanmıştır. Ders süresince, sunuma özgü görsellerin tasarlanması, kullanılması, sunuyu oluşturan bölümler arasında akıcı bir geçiş sağlanması ve beden dilinin etkili kullanılması gibi temel teknik ve becerilerin öğretilmesi öncelikle hedeflenmiştir.

HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkilap tarihi II (2-0) 2 – (3 AKTS)
Bu ders şu konuları kapsamaktadır; Lozan antlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, modern bir devlet oluşturmak için gösterilen çabalar; hukuki, sosyal ve kültürel reformlar. Kemal Atatürk’ün devrimsel politikaları ve reformlarının doğası, prensipleri, ve amaçları.

MSE 200 Yaz Stajı I (0-0) 0 (5 AKTS)
Öğrencilerin birinci yaz stajında entegre bir tesiste minimum dört hafta (yirmi iş günü) yaz stajı yapmaları beklenmektedir. Yaz stajında öğrenciler temel üretim teknikleri ile döküm, malzeme işleme ve şekillendirme işlemlerini tam olarak gözlemleyeceklerdir. Ayrıca gözlemlenen malzeme üretim tekniklerinin özellikleri hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacaklardır.

MSE 300 Yaz Stajı II (0-0) 0 (5 AKTS)
Öğrencilerin ikinci yaz stajında özellikle üçüncü sınıfta izlenen derslerin pratik uygulamalarını görebilecekleri bir şirkette minimum dört hafta (yirmi iş günü) yaz stajı yapmaları beklenmektedir. Öğrencilerin üçüncü sınıf bilgilerini ve stajda kazanmış oldukları pratik deneyimleri birleştirerek kapsamlı bir rapor yazmaları gerekmektedir.

MSE 302 Malzeme Surecleri II (3-0) 3 – (5 AKTS)
Malzemelerin işlenmesinin ikinci bölümü olan bu derste, çoğunlukla kaplama, toz süreçleri üzerinde durulacak. Ayrıca İnce filmler, nanoteknolojide de sık kullanılan kimyasal, fiziksel buhardan çökertme (CVD, PVD) gibi günümüzün popüler teknikleri de işlenecektir. Toz üretimi ve yüzey modifikasyon tekniklerine de yer verilecektir.

MSE 307 Malzeme Karakterizasyonu II (3-2) 4 – (6 AKTS)
Bu ders, X-ışınlarının ve elektron ışınlarınınözellikleri, latis ve kristal yapıları, yapı faktörü, stereografik projeksiyonu, spektroskopi, kristalografinin temelleri, kırınım, kırınıma uğrayan x-ışınlarının yönleri, ideal olmayan koşullarda kırınım, kristal yapıların tayini, kırınıma uğrayan x-ışın demetinin şiddeti, kesin parametre ölçümü, düzen-düzensizlik geçişleri, amorf yapılardadifraksiyon, malzeme analizlerinde x-ışını kırınımı tekniğinin kullanılması, Braggyasası konularını anlatır.

MSE 309 Faz Diyagramları (3-0) 3 – (4 AKTS)
Temel kavramların tanımı(çözünürlük, bileşen, denge, faz). Faz diyagramlarına giriş ve termodinamik temelleri. Tek bileşenli sistemlerde faz ilişkileri, iki bileşenli izomorf sistemler, sabit reaksiyon içeren iki bileşenli sitemler. Üç ve dört bileşenli sistemler; sıvı ve katı yüzeylerin izdüşümü, Alkamed çizgileri, uyumluluk üçgenleri, üçlü sabit reaksiyonlar, denge kristalleşme yolları, üçlü sistemlerde sabit sıcaklık kesitleri ve dikey ikili sistem kesitleri.

MSE 310 Kinetik ve İç yapı Oluşumu (2-2) 3 – (5 AKTS)
Arayüzeyler: sınıflandırma, arayüzeylerin geometrisi ve enerjisi, tane sınırı çökelmesi, arayüzeylerin hareketliliği. Difüzyonun temelleri, çekirdeklenme, büyüme ve faz dönüşümü içeren reaksiyonlarda kinetik. Normal tane büyümesi. Homojen ve heterojen çekirdeklenme. Dönüşüm kinetiği (Zaman-sıcaklık-dönüşüm diyagramları), yaşlandırılabilir alaşımlarda çökelme. Recovery ve yeniden çekirdeklenme.

MSE 318 Seramik Malzemeler (3-0) 3 – (5 AKTS)
Bu ders seramik malzemelerin özelliklerini anlama ve yapılarının ve bağlarıyla ilişkilendirilmesi ile ilgilidir. Noktasal kusurlar ve stokiyometrinin seramiklerin elektronik ve difuzyonel özellikleri üzerine temel rolü tartışılacaktır. Optik, manyetik ve dielektrik özellikleri de ele alınacaktır. Kusurların, yüzeylerin ve arayüzlerin mekanik özellikleri üzerindeki kritik rolü ele alınacaktır.

MSE 320 Malzemelerin Mekanik Davranışı (4-0) 4 – (6 AKTS)
Elastisite. Süreklilik, Plastisite. Deformasyon mikro mekaniği, yersizmeler ve kayma. Temel güçlendirme mekanizmaları:gerinim sertleşmesi, tane büyüklüğü güçlendirmesi, katı çözelti güçlendirmesi, parçacık güçlendirmesi. Kırılma mikro mekaniği; gevrek kırılma, boşluk oluşumu, büyümesi ve birleşmesi. Sünek-gevrek kırılma geçiş sıcaklığı. Malzeme yorulma ve sürünme mekanizmaları.

MSE 324 – Döküm ve Katılaşma(3-0) 3 – (5 AKTS)
Bu ders, sıvılar ve katıları, saf malzemelerin katılaşmasını, çekirdeklenme için gereken şartları, homojen ve heterojen çekirdeklenmeyi, çekirdek oluşum hızı ve arayüzey yapısını, sıvı-katı arayüzeyinin morfolojik karasızlığını, karışıklık analizini, alaşımlarda katılaşma, aşırı soğutma, ötektik bileşene sahip alaşımların katılaşmasını, yapısal aşırı soğumayı,saf metal ve alaşımlarda büyümeyi, dağılım katsayısını, makro yapısal gelişimi, katılaşma aralığına göre alaşımların sınıflandırılmasını, merkez besleme direncini, katılaşma hızı ve katılaşmada ısı transferini, çökelme, tek kristal yapıların büyümesi ve bölge yapı incelmesini, hızlı katılaşma süreci: üretimin genel özellikleri, üretim yöntemleri, iç yapısal etkileri anlatır.

MSE 401 Malzeme Mühendisliğinde Dizayn (2-2) 3 – (4 AKTS)
Malzemelerin sınıflandırılması ve dizaynda kullanılan malzeme verileri. Dizaynda kullanılan malzeme endeksleri ve kırılmaya karşı dizayn yöntemleri. Dizayn sırasında malzeme ve üretim yöntemlerinin seçimi. Süreç verileri ve endeksleri. Malzemeler ve endüstriyel dizayn. Malzemeler ve çevre. Mühendislik etiği (hukuk, sözleşmeler, etik kodları)

MSE 402 Ileri Malzemeler ve Kompozitler (3-0) 3 – (4 AKTS)
Seramik, metal ve polimer esaslı ileri malzemeler. Kompozit malzemelerin mikroyapısal tasarım ve üretimi;,metalik, polimerik ve seramik matrisler; elyaflar ve elyaf takviyeli kompozitler, termal, mekanik ve elektriksel özellikleri.

MSE 405 Polimer Bilimi ve Teknolojisine Giriş (3-0) 3 – (4 AKTS)
Bu ders polimerlerin sentez ve yapısına genel bir bakış vererek polimer bilim ve mühendislik alanına giriş sağlar.Kristal ve amorf hali; çözelti özellikleri vefaz davranışları, mekanik ve reolojik özellikleri.

MSE 406 Nanoyapıların Bilim ve Teknolojisi (3-0) 3 – (4 AKTS)
Bu ders nanoyapıların oluşturulmasi için hem üstten aşağı hem de aşağıdan yukarı üretim yöntemlerini kapsar. Taramalı prob mikroskobu gibi nano boyutlar için karakterizasyon teknikleri de tartışılır. Fullerenler, karbon nanotüpler, kuantum noktaları ve nanokompozitler gibi nanomalzemeler sunulmaktadır.Insan vücudu içindeki işlevlerin çoğu nanoboyuttaki mekanizmalar tarafından kontrol edilmektedir, ve bu derste de bu fenomenlerin molekuler motor gibi yeni teknolojilere nasıl uygulandığı açıklanmaktadır. Sensörler özellikle ele alınarak kuvantum sınırlama etkilerinin optik özelliklere etkisi ele alınacaktır. Aygıtların mikroboyuttan nanoboyuta taşınmasını sağlayan mikroelektronik gelişmeler ve moleküler ölçekli elektronikler de anlatılacaktır.

MSE 407 Yenilikçi Mühendislik Analizi ve Tasarımı (1-2) 2 – (3 AKTS)
Bu derste, öğrenciler bir öğretim üyesinin danışmanlığı ile bireysel veya grup olarak özellikle endüstriyle ilişkilendirilmiş temel düzeydeki deneysel veya teorik bir malzeme bilimi ve mühendisliği konusunda proje yapacaklardır. Projenin ilk döneminde öğrencilerin ilgili konularda deney düzeniği oluşturmaları, bir bilgisayar programı yazmaları veya teorik bir önerge geliştirmeleri beklenmektedir.Proje özellikle, kavramsal bir proje tanımlamasının yapılması ve projenin yapılmasında izlenecek olan yolları ve çözüm yöntemlerini belirlenmesini (üretim, malzeme karakterizasyon ve programlama) içermektedir. Öğrencilerden ayrıca yaptıkları çalışmanın raporlanması ve sunulması istenmektedir.

MSE 408 Yenilikçi Mühendislik Tasarımı ve Uygulaması (1-2) 2 – (2 AKTS)
Bu derste, öğrenciler bir öğretim üyesinin danışmanlığı ile dört yıl boyunca derslerde edindikleri bilgileri birleştirip uygulayarak gerçek (endüstriyel) bir proje yapacaklardır. Bu derste öğrenciler özellikle birinci dönemde bitirme projesi kapsamında kurdukları deneysel düzeneklerde deneyler yapıp üretilen malzemelerde karakterizasyon çalışmaları yapacaklardır. Bu dersin en önemli kısımlarından biri deneysel bulguların analiz edilmesi ve yorumlanmasıdır. Ders kapsamında öğrenciler ayrıca yapılan çalışmalarla ilgili olarak rapor ve poster hazırlayıp sunum yapacaklardır.

MSE 409 Faz Dönüşümleri(3-0) 3 – (4 AKTS)
Difüzyon: fenomelojik ve atomistik yaklaşımlar.Çökelme: serbest enerji-bileşim diyagramları, çökelme dönüşümleri, katı durumda çekirdeklenme ,çökelme kinetigi, büyüme.ötektoid dönüşüm ve kesintili çökelme. Martensitik dönüşümler: kristalografi, termodinamik ve martensit çeşitleri, beynit dönüşümleri.

MSE 432 Malzemelerin Korozyon ve Bozulması (3-0) 3 – (AKTS:5)
Elektrokimyasal tepkimelerin termodinamiğinin ve kinetiğinin oksidasyon, pasifleşme, gerilmeli korozyon çatlaması, ve kaynak çürümesi gibi korozyon olaylarına uyarlanması. Korozyon kontrolü ve önlenmesi için kullanılan alaşım seçimi, çevresel kontrol, katodik koruma, ve koruyucu kaplama gibi yöntemlerin irdelenmesi. Seramik ve polimerlerin çevresel bozulmaları ile ilgili bazı değerlendirmeler. Deniz ortamında, petrokimya ve metalurji endüstrisinde ve enerji dönüşüm sistemlerinde kullanılan malzemelerdeki bozulma problemlerine yönelik uygulamalar.